อำเภอเชียงคาน

อำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนเหนือของจังหวัดเลยเดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ต่อสู้กับกองทหารของพระองค์ไปโจมตีเวียงจันทน์ตีเวียงจันทน์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาที่กรุงธนบุรีจากนั้นได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและเป็นประเทศราชของไทย

และได้กวาดต้อนผู้คนและพลเมืองเข้ามาที่ปากเฮืองมากขึ้นจากนั้นโปรดเกล้าฯให้ปากเหืองขึ้นไปอยู่ที่เมืองพิชัยต่อมาในสมัยพระเจ้าอนุเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์คิดจะกู้เอกราชจากไทยโดยยกกำลังจากเวียงจันทน์เข้ายึดเมืองนครราชสีมา

แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ก็ถูกกักขังจนสิ้นชีวิตกองทัพไทยที่มาปราบเจ้าอนุวงศ์ในนครราชสีมาได้ยกทัพมามากขึ้นเพื่อกวาดต้อนจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปยังปากเหือง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุศาสน์ (กษัตริย์ต้นเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากเหืองคนแรก

แล้วพระราชทานนามเมืองใหม่ว่าเชียงคานเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกองทัพจีนยกมาตีเวียงจันทน์ หลวงพระบางและได้เข้าปล้นเมืองเชียงคานฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ชาวเชียงคานเดิมอพยพไปเมืองเชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) จำนวนมาก

อำเภอเชียงคาน

Chiang Khan District Is a district in the north of Loei Province It was originally a city in front of the checkpoint as well. Please let the Chao Phraya the King fight with His Majesty Troops to attack

And has forcibly driven more people and citizens to come to Pak Huong Then graciously Let Pak Hueng go up to Phichai Later in the reign of King Anou, the ruler of Vientiane Thinking to recover independence from Thailand by raising forces from Vientiane to take over Nakhon Ratchasima

But in the end, Chao Anuwong was imprisoned until death The Thai army that came to defeat Chao Anuwong in Nakhon Ratchasima has raised more troops to forcibly from the left bank of the Mekong River to Pak Hueng. And graciously pleased Let Phra Anuprasad (King of Ton Kruea Thongsri) be the first ruler of Pak Hueng

Then conferred the new city name Chiang Khan Time to the reign of King Chulalongkorn The Chinese army came to attack Vientiane. Luang Prabang and has plundered the old Chiang Khan city on the left bank of the Mekong River. The original Chiang Khan people evacuated to Chiang Khan new city. (Pak Hueng city) a lot

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google

อำเภอเชียงคาน

อำเภอเชียงคาน เดิมอยู่ที่เมืองจันคามประเทศลาวสร้างโดยคุณขัน โอรสของขุนขัวแห่งอาณาจักรล้านช้างเมื่อประมาณ ค.ศ. 1400 ประมาณ พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแบ่งออกเป็น 2 อาณาจักรคืออาณาจักรหลวงพระบางซึ่งมีกษัตริย์คีราชเป็นกษัตริย์และอาณาจักรเวียงจันทน์ซึ่งมีกษัตริย์ราชวงศ์เว้โดย

กำหนดอาณาเขตให้อาณาเขตเหนือแม่น้ำฮ่องเป็นอาณาเขตหลวงพระบางและใต้แม่น้ำลงไปในอาณาเขตเวียงจันทน์ต่อมาทางหลวงพระบางได้สร้างปากเฮืองซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเป็นด่านหน้าและ เมืองเวียงจันทน์ก่อตั้งเชียงคาน

เดิมเป็นเมืองหน้าด่านเช่นกัน โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ต่อสู้กับกองทหารของพระองค์เพื่อเข้าตีเวียงจันทน์ตีเวียงจันทน์จึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาที่กรุงธนบุรีจากนั้นได้รวมอาณาจักรล้านช้างเข้าด้วยกันและกลายเป็นประเทศราชของไทยและได้กวาดต้อนผู้คนและพลเมืองเข้ามามากขึ้น ถึงปากเฮืองแล้วโปรดเกล้าฯให้ปากเหืองขึ้นกับเมืองพิชัยต่อมาในสมัยพระเจ้าอนุเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์คิดจะกอบกู้เอกราชให้เป็นเอกราชจากไทย

โดยยกกำลังจากเวียงจันทน์ไปยึดเมืองนครราชสีมา แต่ในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ถูกคุมขังจนสิ้นชีวิตกองทัพไทยที่มาปราบเจ้าอนุวงศ์ในจังหวัดนครราชสีมาได้ยกทัพมามากขึ้นเพื่อกวาดต้อนจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปยัง ปากห้อย.

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุศาสนาจารย์ (กษัตริย์ต้นเครือทองศรี) เป็นเจ้าเมืองปากหุ่งคนแรกจึงพระราชทานชื่อเมืองใหม่เชียงคานเมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกองทัพจีนยกมาโจมตีเวียงจันทน์ หลวงพระบางและได้เข้าปล้นเมืองเชียงคานฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง คนเชียงคานเดิมอพยพผู้คนไปอยู่ที่เชียงคานใหม่ (เมืองปากเหือง) จำนวนมาก

อำเภอเชียงคาน

History of Chiang Khan, originally located in Chankham, Laos, built by Khun Khan The son of Khun Khua of Lan Xang Kingdom around 1400 AD, the Lan Xang Kingdom is divided into two kingdoms: the Kingdom of Luang Prabang with King Khirat as the king and the Kingdom of Vientiane with the Hue King.

Set the territory above the Hong River as the territory of Luang Prabang and under the river into the territory of Vientiane, the Phrabang Highway later established the Pak Huong on the right bank of the Mekong River as an outpost and Vientiane City founded Chiang Khan

It was originally a frontage town as well. Please let the Chao Phraya King fight with his troops to attack Vientiane and beat Vientiane, so he brought the Emerald Buddha back to Krung Thon Buri, then reunited the Lan Xang Kingdom and became the royal

By raising forces from Vientiane to capture the city of Nakhon Ratchasima But in the end, Chao Anuwong was imprisoned until his death.The Thai army, who came to defeat Chao Anuwong in Nakhon Ratchasima Province, raised more troops to wiped out from the left bank of the Mekong River to its hanging mouth.

And His Majesty graciously graciously pleased the chaplain (King Ton Krua Thongsri) was the first ruler of Pak Hung and therefore bestowed the name of the city of Chiang Khan in the reign of King Chulalongkorn, the Chinese army raised to attack Vientiane. Luang Prabang and has plundered Chiang Khan on the left bank of the Mekong River. The original Chiang Khan people migrated to Chiang Khan new. (Pak Hueng city) a lot

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก ๆ

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก : youtube , Google